כתב שירות למשאיות עד 34 טון
כתב שירות למשאיות עד 34 טון
כתב שירות למשאיות עד 34 טון

כתב שירות למשאיות עד 34 טון

מק"ט כתב שירות: 3.1.20

תאריך עדכון אחרון: פברואר 2020

תנאים כלליים:

 1. המנוי אינו מהווה חלק מפוליסת הביטוח.
 2. הכיסוי לפי כתב שירות זה יכנס לתוקף רק בתום תקופת מתנה של שבעה ימים ממועד הקמת המנוי ולא לפני מועד תחילת המנוי, למעט במקרה של רצף שירות.
 3. המשקל הכולל של המשאית נשוא המנוי הינו עד 34 טון.
 4. המשאית אינה "רכב מיוחד" (רכב ייעודי) הנושא עליו מתקן כגון: מערבל, משאבה, מכלית, מקדח וכיו"ב.
 5. בעת כניסתו לתוקף של המנוי ו/או בעת מתן השירות, עברה המשאית מבחן רישוי שנתי (טסט) והינה בעל ביטוח חובה תקף.

התחייבות המנוי:

 1. לגשת למוסך המוסמך הקרוב ביותר לשם תיקון התקלה במשאית מיד לאחר קבלת שירות מהחברה ו/או מי מטעמה.
 2. להימנע מהזמנת שירות בעת שהמשאית ניתנת להפעלה ולתנועה. הזמין המנוי שירות ונותן השירות קבע שהמשאית ניתנת להפעלה ולתנועה לפני מתן השירות, יחוייב המנוי בתשלום מסובסד בגין קריאת סרק.

השירות:

 1. המנוי זכאי לגרירת המשאית (עד 100 ק"מ לקריאה) ו/או ניידת שירות.
 2. גרירה מעל 100 ק"מ נתונה לשיקול דעת החברה ותחויב בתשלום נפרד.
 3. החברה תיתן שירותי "עזרה ראשונה" כמפורט בכתב השירות.
 4. השירות יינתן 24 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים (למעט במהלך יום כיפור).
 5. החברה תשתדל לטווח שירות של 5 שעות, למעט בימי א' בשבוע ולמעט גרירות באיזור הבקעה, הערבה ומחוץ לקו הירוק שבהם תתכן הארכת טווח השירות.
 6. השירות יינתן לפי בקשת בעל המנוי, מכל מקום לכל מקום במדינת ישראל. שטחים בשליטה צבאית/ פלשתינאית כפוף להוראת השלטונות, לנהלים של יחידת אתגר ואילוצי ביטחון ובהצטרפות בעל המשאית לנותן השירות, רק במידה והוא תושב שטחים
 7. במידה והמנוי מימש את השירות מעל לפעם אחת בתקופה של 3 חודשים, ידרש המנוי להמציא לחברה תוך 14 יום חשבונית תיקון עבור כל שירות בנפרד. במידה וימצא קשר סיבתי בין התקלות, יחוייב המנוי עבור השירותים (למעט השירות הראשון שניתן) לפי עלות החברה. כתנאי לקבלת שירות מעל לפעם אחת בתקופה של 3 חודשים, יהא על המנוי להשאיר כרטיס אשראי לגיבוי.
 8. החברה תבחר לבדה את סוג השירות הנחוץ מבין שירותי המשאית.
 9. השירות יינתן בתנאי שהמשאית נמצאת על דרך (כביש אספלט, מקום סלול, מקום חניה מסודר) והינה ניתנת לגרירה מיידית וניתן להגיע למשאית עם ניידת שירות ו/או הגרר.
 10. גרירת משאית בקרבת מוסך תינתן במידה והמשאית לא נגררה ע"י החברה.
 11. מחניונים תת-קרקעיים ועיליים מקורים יינתן שירות בתנאי שתימצא אפשרות גישה ישירה לניידת השירות ו/או הגרר.
 12. בכל מקרה המנוי ישא בעלות כניסת ניידת השירות ו/או הגרר לחניון ו/או אגרות כבישים וכו'.

תנאים נוספים:

 1. החברה תעשה מאמציה לפרוק את המשאית ביעד המבוקש במהירות המרבית, אך אינה מחויבת לגרירה ישירה ליעד המבוקש.
 2. במידה ויידרש להחליף חלקים, ישלם המנוי על החלקים בלבד ולא עבור השירות.
 3. הורדת המשאית במוסך לאחר שעות העבודה, תהיה על אחריות המנוי בלבד.
 4. במקרה של משאית עמוסה בסחורה, יינתן שירות בתוספת תשלום לפי עלות החברה.
 5. ניתן לבטל את מתן השירות לפני תום 30 דקות ממועד הזמנת השירות, מעבר לזמן זה יחוייב המנוי בדמי ביטול בסך 200₪.
 6. במידה והשירות לא ניתן מסיבות שאינן תלויות בנותן השירות והחברה פעלה למתן השירות, יחויב המוני בתשלום 200₪ עבור קריאת סרק.
 7. החברה רשאית לאחסן זמנית את המשאית לפי שיקול דעתה והוצאות האחסנה יחולו על החברה.
 8. נוכחות בעל המשאית ו/או מי מטעמו בעת מתן שירותי ניידת שירות הינה חובה.

תקופת המנוי ותוקף ההתחייבות על-פי כתב השירות:

 1. תקופת המנוי היא לשנה אחת או חלק ממנה כפי שמצויין במנוי.
 2. כתב השירות תקף בכפוף לקיום ביטוח חובה ורישיון משאית (טסט) בר תוקף לאותה משאית, ויסתיים באופן אוטומטי אם ביטוח החובה ו/או רישיון המשאית (טסט) אינם בתוקף.
 3. תוקף המנוי יפקע אם נמסרו פרטים שגויים ו/או מטעים בגינו ו/או בעת מכירת המשאית.

ביטול מנוי / החלפת משאית:

 1. המנוי ניתן להעברה למשאית אחרת בכל עת שהמנוי בתוקף. כתב שירות זה יחול על המשאית החדשה ויכנס לתוקף לאחר 72 שעות מעת ההחלפה.
 2. שינוי החלפת המשאית, נשוא המנוי, יבוצע לפי דרישת המנוי, אצל סוכן הביטוח שלו.
 3. בבאפשרותך לבטל את המנוי תוך 14 ימים ביצוע העסקה או מיום קבלת כתב השירות, לפי המאוחר ללא גביית דמי ביטול. במידה וצרכת שירות במהלך תקופה זו תבוטל העסקה בניכוי התמורה היחסית בעד השירות שניתן. ביטול מנוי לאחר 14 ימים יזכה אותך בסכום היחסי שנותר לתקופת המנוי ובלבד שנותרו למעלה מ- 3 חודשים לתום המנוי ובמידה ולא צרכת שירות. ביטול מנוי כרוך בתשלום דמי ביטול בגובה של 5% או 100₪ מסכום העסקה, הנמוך מביניהם. לביטול המנוי יש לשלוח מייל לכתובת hitum@kopellgroup.co.il.
  * בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 4. הצהרות והתחייבויות המנוי על פי כתב שירות זה וזכויותיה וחובותיה של החברה ביחס למשאית, יחולו על המשאית המוחלפת
 5. במקרה של הונאה, החברה רשאית לבטל את המנוי ללא כל הודעה מוקדמת ובעל המנוי אינו זכאי להחזר כספי במקרה זה.

השירות אינו חל במקרים הבאים ויינתן בתשלום בלבד ובכפוף לשיקול דעת החברה:

 1. מפתח תקוע, שבור, מתג התנעה מקולקל, שרותי פריצה, בעיות סוויץ ובעיות הקשורות לטיפול מנעולן.
 2. מלחמה, פעולות איבה, פיגוע חבלני, הצפה, שיטפון, רעידת אדמה וכל אירוע שבגינו ניתן פיצוי על פי חוקי מדינת ישראל.
 3. חילוץ (לדוגמא: שקיעה בחול, שלולית מים, שבירת צירייה, משולש שבור גלגל עקום/שבור, שריפה, תפוח שבור, הגה נעול, סיוע של גוררים אחרים שאינם גרר תקני או סיוע של כלי עזר וכו') במקרה של חילוץ בתשלום יהא המנוי אחראי לכל נזק שייגרם.
 4. משאית עם תוספות מיוחדות (כגון: ספויילר, הנמכות מיוחדות, מתקני הרמה וכו') יהיו על אחריותו הבלעדית של בעל המנוי.
 5. בכל מקרה שבו נעשה ניסיון לקתן ו/או לטפל במשאית שלא על-ידי החברה ו/או מטעמה.
 6. משאית ללא מפתחות.
 7. משאית שהורדה מהכביש על-ידי המשטרה (נהג לא כשיר לנסיעה, שלילת רישיון, פגם כלשהו במשאית וכו').
 8. מנוי המעוניין לגרור את המשאית למטרת גריטה.
 9. תקלה בנורות, במגבים, במתקן הרמה (רמפה), במקרה של פנצ'ר בגלגלים, שמשה שבורה, חוסר בדלק ותדלוק שגוי.
 10. פריקת סחורה לפני גרירת הרכב למוסך.

נזקים:

 1. בקרות נזק או אובדן כלשהו ממתן שירותי הרכב, על המנוי להודיע על כך לחברה בכתב תוך 72 שעות ממועד קבלת השירות.
 2. החברה תפצה את המנוי על כל נזק ישיר שייגרם לרכב כתוצאה ממתן השירות בכפוף לכל דין. פיצוי יינתן רק אם המנוי יאפשר לחברה לבדוק את הרכב ולא יאוחר מ- 72 שעות ממועד מתן השירות.
 3. המנוי מחוייב לאפשר לנציג החברה ו/או מי מטעמה לבדוק את הרכב לרבות מתן אפשרות לחברה לתקן את הרכב בעצמה.
 4. לא תוצא על ידי המנוי כל הוצאה לשם תיקון נזק בלי הסכמת החברה מראש ובכתב.
 5. החברה אינה אחראית לחפצי ערך ו/או סחורה שהושארו במשאית במהלך מתן השירות ולאחריו.

כיסוי לשבר שמשות:

 1. המנוי זכאי להחלפת שמשה בשמשה חלופית.
 2. שירותי הזגגות יינתנו בתנאי שהנזק נגרם לשמשה בלבד ולא כתוצאה מתאונה בה הוגשה תביעה לגורם הנזק או לחברת הביטוח.
 3. המנוי חייב בבדיקת תקינות במקרים הבאים: החלפת רכב, כשאין רצף שירות, בהרחבת כיסוי קיים וכשתאריך תחילת ביטוח החובה אינו תואם למנוי וגם כאשר המנוי מוחזר לתוקף לאחר שבוטל אוטומטית בגין אי-תשלום (לאחר 45 יום).
 4. השתתפות בשירות בגובה 10% מעלות התיקון, מינימום 100₪ לפני מע"מ.
 5. לחברה הזכות להזמין שמאי לכל נזק שמשות שנגרם לפני מתן אישור לביצוע תיקון ולדרוש אישור משטרה בגין נזקים.

כיסוי לשבר שמשות לא יחול במקרים הבאים:

 1. נזק אשר יגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה ממלחמה, פעולות איבה, התפרעות, קטטה, יריות, רעידת אדמה, פיגוע חבלני, אירוע גרעיני או רדיואקטיבי, אסון טבע, מהומות אזרחיות (לרבות ערב ויום הכיפורים), מלחמת אזרחים, שביתה, השבתה, אירוע בשטח שלא בשליטת צה"ל, נזק שנגרם ברשלנות ו/או במתכוון ו/או בזדון וכן כל נזק אשר יתקבל פיצוי בגינו עפ"י חברות הביטוח ו/או חוקי המדינה.
 2. נזק כתוצאה משריטות בשמשה, נזק שנגרם מפטריות, בועות אוויר, פעולה הקשורה במגבים, מראה פנימית, אנטנה או מתקן אופניים.
 3. קלקולים מכל סוג שהוא למנגנונים ואביזרי נלווים לשמשות כגון גומיות וניקלים.
 4. נזק לשמשות החורגות מתקן יצרן הרכב, שמשות גג "sun-roof", שמשות קישוט, פתיחת דפנות לא מקוריות, שמשות כלי רכב ממוגנים או מייבוא שלא באמצעות יבואן מורשה (יבוא אישי).
 5. בעת קרות הנזק המשאית הייתה בשירות צה"ל או כוחות הביטחון.

כיסוי לרכב חליפי:

 1. במקרה של אירוע גניבה / תאונה / טוטלוס / אובדן להלכה, יפנה המנוי בדרישה לחברה לא יאוחר מהיום ה- 14 לקרות האירוע.
 2. תשלומים שידרשו על-ידי החברה או חברת ההשכרה בגין: איחור בהחזרת הרכב החלופי, דלק, קנסות, דוח"ות, דמי השתתפות עצמית במקרה של תאונה וכו', יחולו על המנוי במלואם (ימי הזכאות יינתנו ברציפות ולא ניתן לפצלם).
 3. במידה והופנה המנוי לחברת ההשכרה ולא מימש זכאותו עד 30 יום מיום מתן האישור, פקעה זכאותו לרכב החליפי לאותו אירוע.
 4. משאית חליפית תינתן לנהג מעל לגיל 24 וותק של ארבע שנים בנהיגה על משאית, ובהתאם לסוג רישיון הנהיגה בו הוא מחזיק.
 5. המנוי זכאי למשאית חליפית במשקל התואם את המשאית נשוא המנוי ולא יותר מ- 7.5 טון.
 6. איסוף והחזרת המשאית בסניף ההשכרה שבהסדר עם החברה בלבד.
 7. אספקת משאית חליפית עד 72 שעות מיום מתן האישור על ידי החברה.

רדיו-דיסק חליפי במקרה של גניבה:

 1. השירות כפוף להצגת אישור משטרה.
 2. מימוש הכיסוי למכשיר רדיו דיסק יהיה בתוקף עד 14 יום מיום תוקף האישור.

כללי:

  1. השירות יינתן ע”י גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לסוג השירות.
  2. לרשותך מוקד שירות זמין 24/7 בטלפון 5676*.
  3. החברה העמידה ערבות בנקאית לטובת מנוייה בבנק מזרחי-טפחות.

מעוניינים לקבל שירות של אלופים? השאירו פרטים ונציג יצור איתכם קשר