כתב שירות לאופנועים​
כתב שירות לאופנועים

כתב שירות לאופנועים

מק"ט כתב שירות: 5.1.20

תאריך עדכון אחרון: פברואר 2020

תנאים כלליים:

 1. המנוי זכאי לשירות 24 שעות ביממה בכל ימות השנה, פרט ליום כיפור.
 2. במידה והמנוי מימש את השירות מעל לפעם אחת בתקופה של שלושה חודשים, ידרש המנוי להמציא לחברה חשבונית תיקון עבור כל שירות בנפרד. במידה וימצא קשר סיבתי בין התקלות, יחוייב המנוי עבור השירותים לפי עלות החברה. כתנאי לקבלת שירות מעל לפעם אחת בתקופה של 3 חודשים, יהא על המנוי להשאיר כרטיס אשראי לגיבוי.
 3. גרירת האופנוע תהיה בהתאם לנסיבות בכל רחבי הארץ לרבות יהודה, שומרון וחבל עזה, פרט לאזורים בהם דרוש אישור מעבר מהמשטרה / צבא, שטחי הרשות הפלשתינאית ו/או מי מטעמה.

שירותי הדרך כוללים:

 1. גרירת האופנוע תהיה מכביש או משטח הסמוך לכביש ונועד למעבר כלי רכב. במידה ויידרש חילוץ של האופנוע מדרך שאינה נמנית עם הגדרה זו יחוייב המנוי על פי מחירון החברה (לדוגמא: רכב 4×4, כננת, טרקטור וכו').
 2. החברה אינה מתחייבת לחלץ אופנוע אשר אין אפשרות להגיע אליו בגישה ישירה ו/או חילוץ מיידי, לרבות חניונים תת קרקעיים ומקורים.
 3. החברה בלבד תבחר את סוג השירות שיוענק למנוי בכפוף לכל מקרה.
 4. במקרה של תאונת דרכים בה הייתה מעורבות משטרתית, או מציאת שרידי אופנוע שנגנב, השירות יינתן לבעל המנוי רק לאחר שהמציא את אישור שחרור האופנוע מהמשטרה.
 5. שחרור האופנוע מחניון המשטרה יהיה באחריות המנוי ועל חשבונו.
 6. לא יינתנו שירותים לאופנוע אשר יהיה נעול בכל צורה (גם לא לעצמו), כולל נעילת כידון.
 7. שירות פריצת מנעולים במקרה של אובדן מפתח, שבר מפתח במתג הפעלה, אובדן שלט אזעקה וכדומה, ע"י מנעולן שהוסמך לכך יוזמן ע"י מוקד החברה וישולם ע"י בעל המנוי ישירות למנעולן. בכל מקרה יהיה בעל המנוי או מי מטעמו נוכח בשעת החילוץ לשם זיהוי (תעודה מזהה עם תמונה).
 8. החברה לא תגרור את האופנוע ממוסך או מקרבתו, החברה לא תיתן שירות לאופנוע שטופל על-ידי מי שאינו הוסמך על-ידי משרד התחבורה לתיקון אופנועים.
 9. שירות בגין תקר (פמצ'ר) יינתן עד 10 ק"מ ללא תשלום. מעבר ל- 10 ק"מ יגבה תשלום לפי עלות החברה לכל ק"מ.
 10. שימוש בתדלוק בדלק שגוי יזכה את המנוי בגרירה עד 10 ק"מ ללא תשלום. מעבר ל- 10 ק"מ יגבה תשלום לפי עלות החברה לכל ק"מ.
 11. שירות אספקת דלק ינתן רק לבעלי כיסוי מתאים וכולל אספקת דלק למקום האירוע (בתשלום עבור הדלק) וגרירה לתחנת התדלוק הקרובה (מקסימום עד 10 ק"מ).
 12. לא יינתן שירות במקרה של חילוץ בגין גלגל שבור, כידון שבור וגלגל תפוס.

תוקף המנוי:

 1. תוקף המנוי הינו לשנה, אלא אם צוין אחרת בכתב / שובר המנוי.
 2. המנוי הינו כפוף ובהתאם לתאריכי תוקף תעודת החובה של האופנוע.
 3. החברה רשאית לא לקבל או לחדש מנוי וזאת מבלי לנמק את סיבותיה, בכפוף למתן הודעה מוקדמת.
 4. החברה רשאית להפסיק / לבטל מנוי באם לא ינהג על-פי תקנון החברה ו/או כתב השירות
 5. המנוי רשאי להעביר את זכאותו בגין מכירת האופנוע לאופנוע אחר על שמו.
 6. המנוי יכנס לתוקף לאחר 5 ימי עבודה ממועד ההחלפה. המנוי ימציא תעודת מנוי בתוקף ביום ההחלפה.
 7. במקרה של ביטול מנוי, תהיה זכאי להחזר יחסי לתקופת השירות שנותרה בניכוי דמי ביטול בגובה 5% או 100₪ מסכום העסקה (הנמוך מביניהם).

הזמנת שירות ממוקד החברה:

 1. שירותי הדרך יינתנו לבעל המנוי או מי מטעמו לאחר דיווח מסודר על-פי הנחיות המוקד.
 2. בעל המנוי או מי מטעמו חייבים להיות נוכחים במקום האירוע בעת קבלת השירות.
 3. החברה לא תהיה חייבת לתת שירות באם פרטי המנוי לא יופיעו ברשומות החברה או שלחילופין המנוי לא הציג בעת הזמנת השירות מסמך מתאים המעיד על רכישת מנוי וזכאות לקבלת שירות מהחברה. במידה והחברה תיבחר לתת שירות במקרה זה, השירות יתבצע כנגד תשלום מיידי ובשעת מתן השירות. במידה ויוכח כי המנוי היה זכאי לשירות ללא תשלום, יוחזר התשלום למנוי תוך 30 ימים ממועד המצאת המסכמים המוכיחים זאת לחברה.
 4. בעל המנוי אחראי לשמירת האופנוע עד להגעת נציג החברה. כל אובדן או נזק שיגרמו לאופנוע עד הגעת רכב השירות יהיו באחריותו של המנוי בלבד.
 5. החברה תהיה אחראית לאופנוע למן תחילת מתן השירות ועד לסיומו (היעד אותו קבע בעל המנוי). החברה תשאיר את האופנוע ביעד שבחר בעל המנוי בין אם נמצא מי שיקבלו ובין אם לאו. כל האחריות לאופנוע מאותו מועד תחול על בעל המנוי בלבד.
 6. החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן של חפצים או אביזרים שהושארו ליד ו/או על ו/או קשורים בצורה זו או אחרת לאופנוע ו/או בתוכו.
 7. המנוי זכאי לאחסנה חינם כאשר אין באפשרות החברה, בשל אילוצים שלה, להביא את האופנוע ליעדו באופן ישיר. לחלופין אם המנוי מעוניין באחסנה שלא בגלל הסיבה הנ"ל – הוא יחוייב עליה בתשלום מוזל לפי מחירון החברה למנויים.
 8. מהחברה לא תהיה אחראית לכל חלק או חפץ שיינתקו מהאופנוע תוך זמן מתן השירות.
 9. במידה ובחר בעל המנוי להשאיר את מפתחות האופנוע ליד או על האופנוע גם אם בצורה מוסתרת, יהיה בעל המנוי אחראי לכך. באם הורה בעל המנוי למוקד החברה להשאיר את המפתחות באופנוע או ליד או להסתירם לאחר מתן השירות יהיה בעל המנוי האחראי הבלעדי לכל אובדן או נזק העלולים לקרות.
 10. ביטול שירות לאחר חצי שעה: המנוי ישלם בקריאה הבאה דמי ביטול בסך 150₪.
 11. החברה אינה מתחייבת לשליחת גרר מיוחד לאופנועים.

התחייבות בעל המנוי:

 1. לנקוט באמצעי זהירות בכדי למנוע מעשה או אירוע שבגינו תהיה החברה חייבת לספק שירות דרך.
 2. להימנע מלהזמין שירות החברה כאשר האופנוע כשיר לנסיעה. הזמנת שירות סרק תחייב את בעל המנוי בתשלום עפ"י מחירון החברה.
 3. להחזיר לחברה את ההוצאות בכל מקרה בו יקבל המנוי פיצוי או שיפוי מצד שלישי כלשהו עבור אותו שירות, וכן להודיע לחברה על קבלת הכספים הנ"ל.

נזקים:

 1. במקרה של נזק כתוצאה ממתן השירות יודיע המנוי לחברה על 72 שעות מיום הזמנת השירות וזאת על מנת לאפשר לנציג החברה לבדוק את האופנוע לו נגרם הנזק.
 2. כל סכום שיוציא בעל המנוי לתיקון הנזק ולא קיבל את הסכמתה בכתב של החברה, לא יכוסה על ידי החברה.
 3. המנוי מתחייב לאפשר לנציג החברה בדיקה מיידית (או בכל מועד סביר. שיקבע על-ידי החברה) של הנזק או האובדן, ולהושיט כל עזרה שתדרש בקשר לכך, לרבות מתן אפשרות לתיקון הנזק.
 4. לא תוצא על ידי המנוי כל הוצאה לשם תיקון נזק בלי הסכמה בכתב מהחברה, בתנאי שתינתן תוך זמן סביר בהתאם לנסיבות.
 5. נותן השירות יהיה אחראי אך ורק לנזקים ישירים שיגרמו לאופנוע, כתוצאה ישירה משירותיו ו/או כתוצאה מרשלנותו ו/או רשלנות עובדיו של נותן השירות.

ביטול המנוי

 1. באפשרותך לבטל את המנוי תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת כתב השירות, לפי המאוחר ללא גביית דמי ביטול. במידה וצרכת שירות במהלך תקופה זו תבוטל העסקה בניכוי התמורה היחסית בעד השירות שניתן. ביטול מנוי לאחר 14 ימים יזכה אותך בסכום היחסי שנותר לתקופת המנוי ובלבד שנותרו למעלה מ- 3 חודשים לתום המנוי ובמידה ולא צרכת שירות. ביטול מנוי כרוך בתשלום דמי ביטול בגובה 5% או 100₪ מסכום העסקה, הנמוך מביניהם. לביטול המנוי, יש לשלוח למייל לכתובת hitum@kopellgroup.co.il.
 2. * בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

כללי:

  1. השירות יינתן ע”י גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לסוג השירות.
  2. לרשותך מוקד שירות זמין 24/7 בטלפון 5676*.
  3. החברה העמידה ערבות בנקאית לטובת מנוייה בבנק מזרחי-טפחות.
  4. כתב שירות זה אינו חלק מפוליסת הביטוח ונמכר ללא מעורבות חברת ביטוח.

מעוניינים לקבל שירות של אלופים? השאירו פרטים ונציג יצור איתכם קשר