תמונה של רכב פרטי
תמונה של רכב פרטי
כתב שירות לרכב פרטי ומסחרי עד 4 טון​

כתב שירות לרכב פרטי ומסחרי עד 4 טון

מק"ט כתב שירות: 1.1.20

תאריך עדכון אחרון: פברואר 2020

כללי:

 1. המנוי אינו מהווה חלק מפוליסת הביטוח.
 2. הכיסוי לפי כתב שירות זה יכנס לתוקף רק בתום תקופת מתנה של שבעה ימים ממועד הקמת המנוי ולא לפני מועד תחילת המנוי למעט במקרה של רצף שירות.

המנוי מצהיר כי:

 1. הרכב נשוא המנוי הינו פרטי/מסחרי עד 4 טון בלבד, כמפורט ברישיון הרכב.
 2. הרכב נשוא המנוי בעת כניסתו לתוקף ו/או בעת מתן השירות, עבר מבחן רישוי שנתי (טסט) והינו בעל ביטוח חובה תקף.

החלפת רכב / ביטול מנוי:

 1. המנוי ניתן להעברה לרכב אחר בכל עת שהמנוי בתוקף. כתב שירות זה יחול על הרכב החדש על כל תנאיו ויכנס לתוקף לאחר 72 שעות מעת ההחלפה.
 2. באפשרותך לבטל את המנוי תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת כתב השירות, לפי המאוחר ללא גביית דמי ביטול. במידה וצרכת שירות במהלך תקופה זו תבוטל העסקה בניכוי התמורה היחסית בעד השירות שניתן. ביטול מנוי לאחר 14 ימים יזכה אותך בסכום היחסי שנותר לתקופת המנוי ובלבד שנותרו למעלה מ- 3 חודשים לתום המנוי ובמידה ולא צרכת שירות. ביטול מנוי כרוך בתשלום דמי ביטול בגובה של 5% או 100₪ מסכום העסקה, הנמוך מביניהם. לביטול המנוי, נא לשלוח למייל hitum@kopellgroup.co.il.
 3. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

שירותי דרך וגרירה:

 1. החברה תספק שירותי "עזרה ראשונה" באמצעות גרירת הרכב או ניידת שירות, כמפורט בכתב שירות זה (להלן: "השירות") השירות יינתן במשך 24 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים בכל יום בשנה למעט ביום כיפור. החברה תשתדל לטווח שירות בין 90 ל- 120 דקות, למעט ימי א' בשבוע ולמעט גרירות באיזור הבקעה, הערבה ומחוץ לקו הירוק, בהם תיתכן הארכת טווח השרות.
 2. השירותים יינתנו לפי בקשת בעל המנוי, מכל מקום לכל מקום במדינת ישראל, כפוף להוראת השלטונות, לנהלים של יחידת אתגר ואילוצי ביטחון ובהצטרפות בעל הרכב לנותן השירות רק ובמידה והוא תושב השטחים.במידה והמנוי מימש את השירות מעל לפעם אחת בתקופה של 3 חודשים, ידרש המנוי להמציא לחברה תוך 14 יום חשבונית תיקון עבור כל שירות בנפרד.
 3. במידה וימצא קשר סיבתי בין התקלות, יחוייב המנוי עבור השירותים (למעט השירות הראשון שניתן) לפי עלות החברה. כתנאי לקבלת שירות מעל לפעם אחת בתקופה של 3 חודשים, יהא על המנוי להשאיר כרטיס אשראי לגיבוי.
 4. החברה לבדה תבחר את סוג השירות הנחוץ מבין שירותי הרכב.
 5. השירות יינתן בתנאי שהרכב נמצא על דרך (כביש אספלט, מקום סלול או מקום חניה מסודר, או פרטי) והינו ניתן לגרירה מיידית וניתן להגיע לרכב עם ניידת השירות ו/או הגרר.
 6. גרירת רכב בקרבת מוסך תינתן במידה והרכב אינו נגרר ע"י החברה.
 7. מחניונים תת קרקעיים ועיליים מקורים, יינתן שירות בתנאי שתמצא אפשרות גישה ישירה לניידת השירות ו/או הגרר.
 8. בכל מקרה המנוי יישא בעלות כניסת ניידת השירות ו/או הגרר לחניון ו/או אגרות כבישים וכו' אלא אם נרכשה חבילה מתאימה.
 9. המנוי מתחייב לגשת למוסך המוסמך הקרוב ביותר לשם תיקון התקלה ברכב, מיד לאחר קבלת השירות מהחברה.
 10. החברה תעשה מאמציה לפרוק את הרכב ביעד המבוקש במהירות המרבית, אך אינה מחויבת לגרירה ישירה ליעד המבוקש.
 11. לרכב עם מעל לתקר אחד, שנדרשת גרירתו בלבד, יינתן שירות גרירה עד לפנצ'רייה הקרובה.
 12. במקרה של שימוש בדלק שגוי יינתן שירות גרירה עד למוסך הקרוב.
 13. המנוי זכאי להחלפת גלגל ללא השתתפות בשירות במידה ונרכשה חבילה מתאימה ובלבד וקיים גלגל רזרבי ברכב וכלים מתאימים כגון ג'ק ומפתח גלגלים. במידה ולא קיים גלגל ספייר תקין ו/או כלים מתאימים, יינתן שירות גרירה לפנצ'ריה הקרובה.

תנאים נוספים:

 1. הורדת הרכב במוסך לאחר שעות העבודה, תהיה באחריות המנוי בלבד.
 2. ניתן לבטל את מתן השירות לפני תום 30 דקות מהזמנת השירות, מעבר לזמן זה יחויב המנוי בדמי ביטול בסך 150₪, אלא אם העביר לחברה חשבונית תיקון ממועד הזמנת השירות. במידה ודמי הביטול לא שולמו והמנוי פנה לקבלת שירות נוסף, יהיה על המנוי להשאיר כרטיס אשראי לגיבוי, אשר יחוייב במידה ולא הומצאה חשבונית תיקון עד 14 יום מיום קבלת השירות.
 3. נוכחות בעל הרכב ו/או מי מטעמו, בעת מתן שירותי ניידת שירות הינה חובה.
 4. החברה רשאית לאחסן זמנית את הרכב לפי שיקול דעתה והוצאות האחסנה יחולו על החברה.
 5. במידה ולא ניתן להביא את הרכב בשעות העבודה של המוסך והמנוי בוחר בשירות האחסנה, ההוצאות יחולו על המנוי (אלא אם נרכש כיסוי מתאים).

השירות אינו כולל את המקרים הבאים ויינתן בתשלום בלבד ובכפוף לשיקול דעתה של החברה:

 1. לא יינתן שרות במקרה של מפתח תקוע, שבור, מתג התנעה מקולקל, שרותי פריצה, בעיית סוויץ' בעיות הקשורות לטיפול מנעולן ובמקרה של העדר מפתחות.
 2. כתב השירות אינו מכסה חילוץ (למשל: שקיעה בחול, שלולית מים, שבירת צירייה, משולש שבור גלגל עקום/שבור, שריפה, תפוח שבור, סיוע של גוררים אחרים שאינם גרר תקני או סיוע של כלי עזר וכו') במקרה של חילוץ בתשלום יהא המנוי אחראי לכל נזק שייגרם.
 3. בכל מקרה שבו נעשה ניסיון לתקן ו/או לטפל ברכב שלא ע"י החברה ו/או מי מטעמה.
 4. רכב שהורד מהכביש ע"י המשטרה (נהג לא כשיר לנסיעה, שלילת רישיון, פגם כלשהו ברכב וכדומה) ובמקרה של גרירה למטרת גריטה.

נזקים:

 1. בקרות נזק הנובע ישירות ממתן השירות, יאפשר המנוי לנציג החברה בדיקה מיידית או בכל מועד סביר שייקבע ע"י החברה, של הנזק או האובדן ומתחייב להושיט כל עזרה שתידרש בקשר לכך, לרבות מתן אפשרות לחברה או מי מטעמה לתקן את הנזק.
 2. החברה אינה אחראית לחפצי ערך שהושארו ברכב במהלך מתן השירות ולאחריו.

שירות למכשיר רדיו-דיסק חליפי במקרה גניבה:

 1. השירות כפוף להצגת אישור משטרה.
 2. מימוש השירות למכשיר רדיו-דיסק יהיה בתוקף עד 14 יום מיום מתן האישור.

שירות לשבר שמשות:

 1. כתב שירות זה מכסה אך ורק שמשות שבורות בשמשות חלופיות. שירות החלפת שמשות שבורות בשמשות מקוריות יינתן במידה ונרכש בחבילת השירות.
 2. שירותי הזגגות יינתנו בתנאי שהנזק נגרם לשמשה בלבד ושלא כתוצאה מתאונה בה הוגשה תביעה לגורם הנזק או לחברת הביטוח.
 3. המנוי חייב בבדיקת תקינות במקרים הבאים: החלפת רכב, כשאין רצף שירות, בהרחבת כיסוי קיים וכשתאריך תחילת ביטוח החובה אינו תואם למנוי וגם כאשר המנוי מוחזר לתוקף לאחר שבוטל אוטומטית בגין אי תשלום (לאחר 45 יום).
 4. השמשה שתותקן תיהיה שמשה חליפית בעלת תו תקן מאותו סוג טיב ואיכות של השמשה השבורה. במידה ואין באפשרות נותן השירות ו/ או תחנת השירות למצוא שמשה תואמת כאמור, ישתמש נותן השירות בשיקול דעתו ויהיה זכאי לייצר/או לייבא שמשה דומה עבור מקבל השירות ו/או תוחלף השמשה בשמשה חדשה מתוצרת יצרן כלי הרכב או מתוצרת יצרן המורשה לייצר עבור ייצרן כלי הרכב.
 5. מימוש השירות לשבר שמשה יהיה בתוקף עד 14 יום מיום מתן האישור.
 6. השירות יינתן בתחנות הזגגות המופיעות באתר החברה (לחצו למעבר לרשימת התחנות).
 7. השירות ניתן ע"י אילן קאר גלאס.

שירות לשבר שמשות לא ינתן במקרים הבאים:

 1. שריטות ו/או סדקים שאינם פולשים דרך עובי השמשה כולה.
 2. שבר לשמשה אשר לא הייתה שלמה לחלוטין בטרם נשברה ו/או שלא הורכבה כיאות.
 3. שבר שנגרם במתכוון על ידי המבוטח או מי מטעמו.
 4. כל נזק שהוא תוצאה של מהומות, קטטות, מלחמה, פעולת אויב, אירועים חבלניים, נזקי טרור, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה, מלחמת אזרחים, מהומות אזרחיות, שביתה או השבתה וכל נזק אשר הפיצוי בגינו ניתן על פי חוקי המדינה וכן נזקים שהוכרו על ידי מס רכוש.
 5. רעידת אדמה.
 6. כל נזק אשר ייגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל ומחוץ לשטח יהודה ושומרון וחבל עזה המצוי בשליטת מדינת ישראל.
 7. גניבת שמשה.
 8. שמשות מיוחדות ושמשות החורגות מתקן יצרן הרכב וכן שמשות גג "sun-roof", אך למעט שמשות ארגז במקרים בהם נרכשה "הרחבת שמשות לארגז" והדבר צוין במפורש בשובר המנוי.
 9. קלקולים מכל סוג שהוא למנגנונים, גומיות, ניקלים, חיישנים ואביזרי עזר לשמשות. שירות החלפת גומיות יינתן במידה ונרכש בחבילת השירות.
 10. שבר לשמשה שארע כתוצאה או עקב תחרות ו/או במבחן נהיגה ו/או בדיקת כושר נהיגה.
 11. נזק שנגרם בשל היות המבוטח ו/או מי מטעמו נתון להשפעת סמים ו/או אלכוהול.
 12. נזק שנגרם בשעה שהרכב היה בשירות או בשימוש הצבא או כוחות הביטחון.
 13. קריאת השירות אינה תואמת לתאריכים המופיעים במנוי.
 14. כאשר אין חפיפה לביטוח חובה או לביטוח קסקו יותר מחודש ימים ושמאי קבע שהנזק ישן.
 15. נזק תאונתי (פח) מעל 600$ על פי הערכת צד ג' אזי הלקוח יצטרך לחתום על טופס אי-הגשה.

שירות לשמשות ארגז בטנדר:

 1. מותנה ברכישת חבילת שירות מתאימה.
 2. השירות לא כולל ארגזים מיובאים (כגון: אלפא, Carryboy).
 3. השמשות שיסופקו יהיו חליפיות, שטוחות, לא צבעוניות ועונות לתקן הישראלי.

שירות לרכב חליפי:

 1. הינך זכאי לרכב חליפי במקרה של גניבה / אובדן להלכה / תאונה לא יאוחר מהיום ה- 14 לקרות התאונה או הגניבה.
 2. תשלומים שידרשו על ידי החברה או חברת ההשכרה בגין: איחור בהחזרת הרכב החליפי, דלק, קנסות דו"חות, דמי השתתפות עצמית במקרה של תאונה וכו', יחולו על המנוי במלואם.
 3. ימי הזכאות יינתנו ברציפות ולא ניתן לפצלם.
 4. במידה והופנה המנוי לחברת ההשכרה ולא מימש את זכאותו עד 30 יום מיום מתן האישור, תפקע זכאותו לרכב חליפי לאותו מקרה.
 5. רכב חליפי ינתן לנהג מעל לגיל 24 עם וותק של שנתיים לפחות בנהיגה (לנהג מתחת לגיל 24 – לשיקול דעתה של חברת ההשכרה ועל פי נהליה).

כללי:

 1. השירות יינתן ע”י גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לסוג השירות.
 2. לרשותך מוקד שירות זמין 24/7 בטלפון 5676*.
 3. החברה העמידה ערבות בנקאית לטובת מנוייה בבנק מזרחי-טפחות.

מעוניינים לקבל שירות של אלופים? השאירו פרטים ונציג יצור איתכם קשר