חבילת "פיצוי הולם"

חבילת "פיצוי הולם"

מק"ט כתב שירות: 6.6.20

תאריך עדכון אחרון: פברואר 2020

תנאים:

 1. תוקף השירות הינו לשנה.
 2. הנך זכאי לשירות ובתנאי שעד 6 חודשים מיום רכישת השירות, רכבך עבר מבחן רישוי (טסט) והינו כשיר לנסיעה ולא היה מעורב בתאונה שנזקיה טרם תוקנו.
 3. עם רכישת השירות הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי כתב השירות.
 4. השירות יהיה תקף במידה וקיימת ברשותך פוליסת מקיף ו/או צד ג' בתוקף, ובתנאי שתוקף השירות חופף לתאריכי הכיסוי בפוליסה.
 5. השירות יינתן לרכב המופיע בשובר המנוי בלבד.

השירות:

 1. בקרות אירוע תאונה אשר בגינה הגשת תביעה לפוליסה, תהיה לך הזכות לקבל פיצוי כספי בגין השתתפותך בהוצאות תיקון הרכב.
 2. הפיצוי הכספי יהיה מותנה בהעברת המסמכים הבאים:
  -פוליסת ביטוח מקיף ו/או צד ג' תקפה וחופפת לתאריכי המנוי.
  – חשבונית מס/קבלה (מקור) על תשלום בהוצאות תיקון הרכב.
  – טופס הודעה על תאונה.
  – דו"ח שמאי.
  – רישיון נהיגה.
  – רישיון רכב.
  – טופס דרישה לתשלום בהוצאות תיקון הרכב.
 3. המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 4. תוקף השירות יפוג עם מכירת הרכב.
 5. החזר התשלום יינתן לבעל הפוליסה בלבד.
 6. הפיצוי ישולם תוך 30 ימים מקבלת המסמכים בחברה.
 7. השירות יינתן ובלבד שהנהג בתאונה הינו מעל גיל 21.
 8. הנך רשאי לממש את השירות פעם אחת בלבד בתקופת המנוי. מיד לאחר מימוש השירות יבוטל המנוי.
 9. סכום ההחזר יהיה עד לגובה הפיצוי שנרכש עבורך על-ידי סוכן הביטוח, על-פי המופיע בשובר המנוי ובהתאם לסכום ששילמת בפועל עבור הוצאות תיקון הרכב.
 10. הנך רשאי להמיר את זכאותך לפיצוי בימי רכב חליפי לפי שווי יום חליפי של 100₪ (כולל מע"מ) ועד לגובה הפיצוי שרכשת בחבילה.

החלפת רכב / ביטול מנוי:

 1. המנוי ניתן להעברה לרכב אחר בכל עת שהמנוי בתוקף. כתב שירות זה יחול על הרכב החדש על כל תנאיו ויכנס לתוקף לאחר 72 שעות מעת ההחלפה.
 2. באפשרותך לבטל את המנוי תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת כתב השירות, לפי המאוחר ללא גביית דמי ביטול. במידה וצרכת שירות במהלך תקופה זו תבוטל העסקה בניכוי התמורה היחסית בעד השירות שניתן. ביטול מנוי לאחר 14 ימים יזכה אותך בסכום היחסי שנותר לתקופת המנוי ובלבד שנותרו למעלה מ- 3 חודשים לתום המנוי ובמידה ולא צרכת שירות. ביטול מנוי כרוך בתשלום דמי ביטול בגובה של 5% או 100₪ מסכום העסקה, הנמוך מביניהם. לביטול המנוי, נא לשלוח למייל hitum@kopellgroup.co.il.
 3. * בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

חריגים:

השירות לא יינתן במקרה של תאונה שנגרמה כתוצאה: ממלחמה, פעולת איבה, פיגוע חבלני, אירוע פלילי, גיוס כללי, נזקי טבע לרבות רעידת אדמה, הצפה, שיטפון, סופות ברד, רוחות עזות, אירוע גרעיני או רדיואקטיבי ואירוע שהפיצוי בגינו ניתן על ידי המדינה.

כללי:

  1. השירות יינתן ע”י גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לסוג השירות.
  2. לרשותך מוקד שירות זמין 24/7 בטלפון 5676*.
  3. כתב השירות נמכר ללא מעורבות חברת ביטוח והאחריות על השירות שניתן בו תחול על החברה.
  4. החברה העמידה ערבות בנקאית לטובת מנוייה בבנק מזרחי-טפחות.

מעוניינים לקבל שירות של אלופים? השאירו פרטים ונציג יצור איתכם קשר