כתב שירות לאוטובוסים Kopellbus
כתב שירות לאוטובוסים | Kopellbus

כתב שירות לאוטובוסים | Kopellbus​

מק"ט כתב שירות: 4.1.20

תאריך עדכון אחרון: פברואר 2020

תנאים כלליים:

 1. המנוי אינו מהווה חלק מפוליסת הביטוח.
 2. שירות זה יכנס לתוקף בתום תקופת מתנה של שבעה ימים ממועד הקמת המנוי ולא לפני מועד תחילת המנוי, למעט במקרה של רצף שירות.
 3. האוטובוס הינו אוטובוס המסיע נוסעים בשכר, טרם עברו 15 שנה משנת יצורו ואשר לחברה המיצרת אותו יש סוכנות מוסמכת בישראל ואשר באמצעותה יובא הרכב.
 4. בעת כניסתו לתוקף של המנוי ו/או בעת מתן השירות, עבר האוטובוס מבחן רישוי שנתי (טסט) והינו בעל ביטוח חובה תקף.
 5. גובה ההשתתפות בשירות בהתאם לחבילה שנרכשה.

התחייבות המנוי:

 1. לגשת למוסך המוסמך הקרוב ביותר לשם תיקון התקלה באוטובוס מיד לאחר קבלת השירות מהחברה ו/או מי מטעמה..
 2. להימנע מהזמנת שירות בעת שהאוטובוס ניתן להפעלה ולתנועה. הזמין המנוי שירות ונותן השירות קבע שהאוטובוס ניתן להפעלה ולתנועה לפני מתן השירות, יחוייב המנוי בסך של עד 800₪ בגין קריאת סרק ובהתאם למרחק הגרירה.

השירות:

 1. המנוי זכאי לגרירת האוטובוס (עד 100 ק"מ לקריאה( ו/או ניידת שירות.
 2. החברה תיתן שירותי ״עזרה ראשונה״ כמפורט בכתב השירות.
 3. השירות יינתן 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים, פרט לערב יום הכיפורים.
 4. החברה תשתדל לטוחח שירות של עד 5 שעות, למעט ימי ראשון בשבוע, ולמעט גרירות באיזור הבקעה, הערבה ומחוץ לקו הירוק, בהם תיתכן הארכת טווח השירות.
 5. השירות יינתן לפי בקשת בעל המנוי, מכל מקום לכל מקום במדינת ישראל בכפוף להוראות השילטונות, לנהלים של יחידת אתגר ואילוצי ביטחון ובהצטרפות בעל האוטובוס לנותן השירות רק במידה והוא תושב שטחים.
 6. במידה והמנוי מימש את השירות מעל לפעם אחת בתקופה של 3 חודשים, ידרש המנוי להמציא לחברה תוך 14 יום חשבונית תיקון עבר כל שירות בנפרד. במידה וימצא קשר סיבתי בין התקלות, יחוייב המנוי ערב השירותים (למעט השירות הראשון שניתן) לפי עלות החברה. כתנאי לקבלת שירות מעל לפעם אחת בתקופה של 3 חודשים, יהא על המנוי להשאיר כרטיס אשראי לגיבוי.
 7. החברה תבחר לבדה את סוג השירות הנחוץ מבין שירותי הרכב.
 8. השירות יינתן בתנאי שהאוטובוס נמצא על דרך (כביש אספלט, מקום סלול, מקום חניה מסודר), ניתן לגרירה מיידית וניתן להגיע אליו עם ניידת שירות ו/או גרר.
 9. גרירת האוטובוס בקרבת מוסך תינתן במידה והוא לא נגרר קודם לכן על-ידי החברה.
 10. שירות מחניונים תת-קרקעיים ועיליים מקורים יינתן בתנאי שתימצא אפשרות גישה ישירה לניידת השירות ו/או הגרר.
 11. בכל מקרה המנוי ישא בעלות כניסת ניידת השירות ו/או הגרר לחניון ו/או אגרות כבישים וכו׳.

תנאים נוספים:

 1. החברה תעשה מאמציה לפרוק את האוטובוס ביעד המבוקש במהירות המרבית, אך אינה מחויבת לגרירה ישירה ליעד המבוקש.
 2. במידה ויידרש להחליף חלקים, ישלם המנוי עבור החלקים בלבד ולא עבור השירות.
 3. הורדת האוטובוס במוסך לאחר שעות העבודה תהיה על אחריות המנוי בלבד.
 4. במקרה של אוטובוס עמוס בסחורה, יינתן שירות בתוספת תשלום לפי עלות החברה.
 5. ניתן לבטל את מתן השירות לפני תום 30 דקות ממועד הזמנת השירות, מעבר לזמן זה יחוייב המנוי בדמי ביטול בסך של עד 800₪, ובהתאם למרחק הגרירה.
 6. במידה והשירות לא ניתן מסיבות שאינן תלויות בנותן השירות והחברה פעלה למתן השירות, יחויב המנוי בתשלום בסך של עד 800₪ בדין קריאת סרק, ובהתאם למרחק הגרירה.
 7. החברה רשאית לאחסן זמנית את האוטובוס לפי שיקול דעתה והוצאות האחסנה יחולו על החברה.
 8. נוכחות בעל האוטובוס ו/או מי מטעמו בעת מתן שירותי הרכב הינה חובה.

תקופת המנוי ותוקף ההתחייבות על פי כתב השירות:

 1. תקופת המנוי היא לשנה אחת או חלק ממנה כפי שמצויין בשובר המנוי.
 2. כתב השירות תקף בכפוף לקיום ביטוח חובה ורישיון רכב (טסט) בר תוקף ויסתיים באופן אוטומטי עם פקיעת תוקפם ו/או ביטולם.
 3. תוקף המנוי יפקע אם נמסרו פרטים שגויים ו/או מטעים בגינו ו/או בעת מכירת הרכב.
 4. החברה רשאית לאחסן זמנית את הרכב לפי שיקול דעתה והוצאות האחסנה יחולו על החברה.
 5. במידה ולא ניתן להביא את הרכב בשעות העבודה של המוסך והמנוי בוחר בשירות האחסנה, ההוצאות יחולו על המנוי (אלא אם נרכש כיסוי מתאים).

ביטול מנוי והחלפת רכב:

  1. המנוי ניתן להעברה לאוטובוס אחר בכל עת שהמנוי בתוקף. כתב שירות זה יחול על האוטובוס החדש ויכנס לתוקף לאחר 72 שעות מעת ההחלפה.
  2. החלפת האוטובוס, נשוא המנוי, יבוצע לפי דרישת המנוי, אצל סוכן הביטוח שלו.
  3. באפשרותך לבטל את המנוי תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת כתב השירות, לפי המאוחר ללא גביית דמי ביטול. במידה וצרכת שירות במהלך תקופה זו תבוטל העסקה בניכוי התמורה היחסית בעד השירות שניתן. ביטול מנוי לאחר 14 ימים יזכה אותך בסכום היחסי שנותר לתקופת המנוי ובלבד שנותרו למעלה מ- 3 חודשים לתום המנוי ובמידה ולא צרכת שירות. ביטול מנוי כרוך בתשלום דמי ביטול בגובה של 5% או 100₪ מסכום העסקה, הנמוך מביניהם. לביטול המנוי יש לשלוח מייל לכתובת hitum@kopellgroup.co.il.
  4. * בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
  5. הצהרות והתחייבויות המנוי על פי כתב שירות זה וזכויותיה וחובותיה של החברה יחולו על האוטובוס המוחלף
  6. במקרה של הונאה, החברה רשאית לבטל את המנוי ללא כל הודעה מוקדמת ובעל המנוי אינו זכאי להחזר כספי במקרה זה.

השירות אינו יחול במקרים הבאים ויינתן בתשלום בלבד בכפוף לשיקול דעת החברה:

 1. מפתח תקוע, שבור, מתג התנעה מקולקל, שרותי פריצה, בעיות סוויץ ובעיות הקשורות לטיפול מנעולן.
 2. מלחמה, פעולות איבה, פיגוע חבלני, הצפה, שיטפון, רעידת אדמה וכל אירוע שבגינו ניתן פיצוי על פי חוקי מדינת ישראל.
 3. חילוץ (לדוגמא: גלגלים תפוסים, שקיעה בחול או בשלולית מים, שבירת צירייה, משולש שבור גלגל עקום/שבור, גיר תקוע, שריפה, תפוח שבור, הגה נעול, סיוע של כלי עזר או מתקן מיוחד וכו׳). במקרה של חילוץ בתשלום יהא המנוי אחראי לכל נזק שייגרם.
 4. אוטובוס עם תוספות מיוחדות (כגון הנמכות מיוחדות וכו׳) יהיו על אחריותו הבלעדית של בעל המנוי.
 5. בכל מקרה שבו נעשה ניסיון לתקן ו/או לטפל באוטובוס שלא ע״י החברה ו/או מי מטעמה.
 6. בהיעדר מפתחות.
 7. אוטובוס שהורד מהכביש על-ידי המשטרה (נהג לא כשיר לנסיעה, שלילת רישיון, פגם כלשהו ברכב וכדומה).
 8. גרירת האוטובוס למטרת גריטה.
 9. תקלה בנורות, במגבים, במתקן הרמה (רמפה), במקרה של פנצ׳ר בגלגלים, שמשה שבורה, חוסר בדלק ותדלוק שגוי.

נזקים:

 1. בקרות נזק או אובדן כלשהו ממתן שירותי הרכב, על המנוי להודיע על כך לחברה בכתב תוך 72 שעות ממועד קבלת השירותים.
 2. החברה תפצה את המנוי על כל נזק ישיר שייגרם לרכב כתוצאה ממתן השירות בכפוף לכל דין. פיצוי יינתן רק אם המנוי יאפשר לחברה לבדוק את הרכב ולא יאוחר מ- 72 שעות ממועד מתן השירות.
 3. המנוי מחוייב לאפשר לנציג החברה ו/או מי מטעמה לבדוק את הרכב, לרבות מתן אפשרות לחברה לתקן את הרכב בעצמה.
 4. לא תוצא על ידי המנוי כל הוצאה לשם תיקון נזק בלי הסכמת החברה מראש ובכתב.
 5. החברה אינה אחראית לחפצי ערך ו/או סחורה שהושארו ברכב המסחרי במהלך מתן השירות ולאחריו.

שירות לשבר שמשות:

   1. כתב שירות זה מכסה אך ורק שמשות שבורות בשמשות חליפיות.
   2. שירותי הזגגות יינתנו בתנאי שהנזק נגרם לשמשה בלבד ושלא כתוצאה מתאונה בה הוגשה תביעה לגורם הנזק או לחברת הביטוח.
   3. המנוי חייב בבדיקת תקינות במקרים הבאים: החלפת רכב, כשאין רצף שירות, בהרחבת כיסוי קיים וכשתאריך תחילת ביטוח החובה אינו תואם למנוי וגם כאשר המנוי מוחזר לתוקף לאחר שבוטל אוטומטית בגין אי תשלום (לאחר 45 יום).
   4. השמשה שתותקן תיהיה שמשה חליפית בעלת תו תקן מאותו סוג טיב ואיכות של השמשה השבורה. במידה ואין באפשרות נותן השירות ו/ או תחנת השירות למצוא שמשה תואמת כאמור, ישתמש נותן השירות בשיקול דעתו ויהיה זכאי לייצר ו/או לייבא שמשה דומה עבור מקבל השירות ו/או תוחלף השמשה בשמשה חדשה מתוצרת יצרן כלי הרכב או מתוצרת יצרן המורשה לייצר עבור ייצרן כלי הרכב.
   5. מימוש השירות לשבר שמשה יהיה בתוקף עד 14 יום מיום מתן האישור.
   6. השירות יינתן בתחנות הזגגות המופיעות באתר החברה (לחצו למעבר לרשימת התחנות).
   7. גובה ההשתתפות בשירות הינוה בסך של 1,500₪ לכל שמשה.
   8. השירות יינתן על-ידי חברת אילן קאר גלאס בע"מ, הזמינה בטלפון 03-653-4444.

השירות לא ינתן במקרים הבאים:

  1. שריטות ו/או סדקים שאינם פולשים דרך עובי השמשה כולה.
  2. שבר לשמשה אשר לא הייתה שלמה לחלוטין בטרם נשברה ו/או שלא הורכבה כיאות.
  3. שבר שנגרם במתכוון על ידי המבוטח או מי מטעמו.
  4. כל נזק שהוא תוצאה של מלחמה, פעולת אויב, פיגועים חבלניים, נזקי טרור, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה מלחמת אזרחים, מהומות אזרחיות, שביתה או השבתה וכל נזק אשר הפיצוי בגינו ניתן עפ”י חוקי המדינה וכן מהומות, קטטות, אירועים חבלניים ונזקים שהוכרו על ידי מס רכוש.
  5. גניבת שמשה, כל נזק אשר יגרם כתוצאה מרעידת אדמה, ברד וכן כל נזק אשר ייגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל ומחוץ לשטח יהודה ושומרון וחבל עזה המצוי בשליטת מדינת ישראל.
  6. ששמשות מיוחדות, שמשות שהותקנו בארץ בפתיחה לא מקורית בהם נרכשה “הרחבת שמשות לארגז” והדבר צוין במפורש בשובר המנוי.
  7. קלקולים מכל סוג שהוא למנגנונים, גומיות, ניקלים, חיישנים ואביזרי עזר לשמשות. שירות החלפת גומיות יינתן במידה ונרכש בחבילת השירות.
  8. שבר לשמשה שארע כתוצאה או עקב תחרות ו/או במבחן נהיגה ו/או בדיקת כושר נהיגה.
  9. נזק שנגרם בשל היות המבוטח ו/או מי מטעמו נתון להשפעת סמים ו/או אלכוהול.
  10. נזק שנגרם בשעה שהרכב היה בשירות או בשימוש הצבא או כוחות הביטחון.
  11. קריאת השירות אינה תואמת לתאריכים המופיעים במנוי.
  12. כאשר אין חפיפה לביטוח חובה או לביטוח קסקו יותר מחודש ימים ושמאי קבע שהנזק ישן.
  13. נזקי פח מעל 600$ כתוצאה מתאונה (על-פי הערכת שמאי) ובלבד שיש לרכב פוליסת מקיף או צד ג' אזי ידרש הלקוח לחתום על טופס אי-הגשה.

כללי:

  1. השירות יינתן ע”י גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לסוג השירות.
  2. לרשותך מוקד שירות זמין 24/7 בטלפון 5676*.
  3. החברה העמידה ערבות בנקאית לטובת מנוייה בבנק מזרחי-טפחות.

מעוניינים לקבל שירות של אלופים? השאירו פרטים ונציג יצור איתכם קשר